10/2021

English below (click here)

Október 2021: Prvých 140 hodín v Oxforde a študentská revolúcia

Vďaka štedrej podpore som tento týždeň úspešne začal svoje štúdium na Oxforde a zatiaľ ma toto miesto veľmi očarilo. Veľmi rád by som so svojimi podporovateľmi a priateľmi zdieľal svoje dojmy zo života a štúdia v Oxforde. Verím že sa z tejto skúsenosti sám veľa naučím o tom ako by mohlo fungovať vysoké školstvo. Nižšie ponúkam ako ochutnávku moje prvé dojmy z Oxfordu a čo som sa zatiaľ naučil. Ak chcete dostávať môj mesačný newsletter, prihláste sa tu: https://forms.gle/ZaFHXHD3DpmsFs3w6.

Prvú vec, ktorú si všimnete pri príchode do Oxfordu, že je to mesto, ktoré žije pre študentov a zároveň ich tak trochu musí trpieť. Vystúpil som na stanici a s troma kuframi som sa vydal na cestu smerom k ubytovaniu. Napriek pohľadom empatie sa mi reálnej pomoci dostalo až v autobuse, kde autobusár neváhal zdržať svoj pravidelný spoj. Počkal kým som naložil všetky veci a ešte mi za cesty vysvetľoval ako sa dostanem k ubytovaniu. Mať toľko študentov v meste nielen prináša život ale aj viaceré problémy, v prvých dňoch od začiatku akademického roka sú to aj problémy s nedostatkovým tovarom. Medzi tohtoročné hity patrilo posteľné prádlo, kuchynské nože a pripináčiky 😃. Zatiaľ ale hodnotím mojich prvých 140 hodín veľmi pozitívne a len sa teším na ďalšie zážitky zo života v Oxforde.

Študentská revolúcia 

Študovať a skúmať oblasť (vysoké školstvo) z pohľadu niekoho, kto je zároveň aktívnou súčasťou systému (študentom) otvára mnohé dvere, ale zároveň nás núti pozrieť sa aj na vlastnú skúsenosť kriticky. To sa podarilo aj starším študentom, ktorí pred rokom prekopali celý program, ktorý momentálne študujem. Oxfordská univerzita je komplikovaná inštitúcia so stáročia starými tradíciami, ktoré sa často bijú s dobou v ktorej žijeme. Metódy a obsah výučby, ako aj spôsob hodnotenia teda často vychádzajú skôr z tradície ako z najnovších poznatkov. Toto sa podarilo do istej miery zmeniť študentom a učiteľom v mojom kurze, ktorý spolu prehodnotili jednotlivé komponenty a nás už čaká vynovený študijný plán. Vďaka tomu sa do povinnej literatúry dostalo viac publikácii mimo Anglo-saxského sveta a upravil sa aj spôsob ako budem hodnotený. Veľmi sa na to teším, aj keď to znamená, že som v niečom testovacím králikom, ale aspoň na vlastnej koži si vyskúšam čo aktívne zapojenie študentov dokáže. 

Bonus: adaptácia nových študentov

Tesne pred odchodom na Oxford sme v Slovenskej akreditačnej agentúre zverejnili zopár poznatkov o tom ako funguje adaptácia nových študentov na vysokoškolský život na Slovensku (viac sa dočítate na školské.sk alebo si môžete vypočuť v podcaste Ráno Nahlas portálu Aktuality, kde sme s kolegyňou rozprávali o pandémii a adaptácii prvákov). Preto som počas prvých dní tu veľmi citlivo vnímal aké aktivity ma pre nás pripravená univerzita. Aj keď nie som nováčikom vo vysokoškolskom prostredí, tak department (fakulta) a college (kolégium) si pre nás pripravili týždeň plný aktivít, stretnutí a prednášok, kde nám do podrobnosti vysvetlili všetky špeciality nášho štúdia a života v Oxforde. Aj keď po týchto dňoch mám viac otázok ako odpovedí, určite sa cítim viac pripravený na intenzívny rok, ktorý ma čaká. Podpora pri adaptácii tu nie je špecialitou, ale základom pre úspešné zvládnutie štúdia o to viac ak študent prichádza z iného prostredia, nielen z pohľadu geografie a kultúry, ale najmä z pohľadu socioekonomickej situácie. 

Ako využívam zozbierané príspevky?

Nakoniec sa mi podarilo pomocou zbierky vyzbierať vyše 10 tisíc eur. Tieto prostriedky som si odložil a plánujem ich priebežne využívať najmä na náklady spojené so životom v Oxforde. Už teraz mi zdroje pomohli pokryť výdavky na cestu, testovanie a stravu. Najväčšiu časť mojich nákladov tvorí školné a ubytovanie, to mi ale pokrýva štipendium Martina Filka, ktoré som získal. 

Ešte raz vďaka za podporu a teším sa ak zostaneme v kontakte (odkaz na odber newsletter-u).

—-ENGLISH—

October 2021: First 140 hours in Oxford and student revolution 

Thanks to generous contributions, I was able to begin my studies at Oxford this week. So far, I have been enchanted by this place. Throughout my year here, I would like to share my impressions from my studies and life at Oxford with my friends and supporters. This year should give me a lot of ideas on how could higher education function. Below, you will find as a taster my first impressions of life and studies at Oxford. If you are interested to receive my monthly newsletter, sign up here: https://forms.gle/ZaFHXHD3DpmsFs3w.

The first thing you’ll notice when you come to Oxford is that it’s a city that lives for students and at the same time it has to suffer a bit. I got off at the station and with three suitcases I set off for my accommodation. Despite the looks of empathy, I only got real help on the bus, where the bus driver did not hesitate to delay his regular connection. He waited until I loaded all the things and on the way gave me directions to my accommodation. Having so many students in the city not only brings life but also several problems. In the days before term starts, there are also problems with shortages. This year’s hits included bed linens, kitchen knives and pushpins 😃. So far, however, I rate my first 140 hours very positively and I’m just looking forward to more experiences from life in Oxford.

Student Revolution

Studying and researching the area (higher education), which I am at the same time an active part of (a student) opens many doors, but at the same time forces me to look at my own experience critically. This has also been achieved by older students in my pathway, who by critical engagement with their course helped to rethink the entire course. The University of Oxford is a complex institution with centuries-old traditions that often come in conflict with the contemporary. Thus, the methods and content of teaching, as well as the method of assessment, are often based on tradition rather than the latest knowledge in the field of education. The previous cohort together with lecturers and course leaders managed to rethink their approach, giving my cohort a chance to join somewhat a new course. Thanks to this, more publications outside the Anglo-Saxon sphere are now part of our readings, hopefully giving us a chance to think about higher education more globally. Even though I might be a guinea pig, it also means I will experience first-hand what the active involvement of students can do.

Bonus: adaptation of new students 

Just before leaving for Oxford, as part of my work at the Slovak Accreditation Agency, we published an article about the adaptation of new students to university life in Slovakia (there is an article and podcast in Slovak). Therefore, during the first days, I was very sensitive to what activities the university prepared for us. Although I am not a newcomer to the university environment, the department and college have prepared for us a week full of activities, meetings, and lectures, where they explained to us all the details of our studies and life in Oxford. Although I have more questions than answers after these days, I certainly feel more prepared for the intense year that awaits me. Adaptation support is not a specialty here, but the basis for successful studies, even more so if the student comes from another environment, not only in terms of geography and culture but also in terms of the socio-economic situation.

How am I using the collected contributions?

In the end, I received more than 10 thousand euros in contributions. I have set aside these funds and plan to use them over the year, especially for the living costs in Oxford. Already, thank to the donations I was able to cover my expenses for travel, testing, and meals. The largest part of my costs is tuition and accommodation, but fortunately, this is covered by the Martin Filko scholarship, which I received.

Thank you one more time and I hope we stay in touch (sign-up for my monthly newsletter).